مجتمع مسکونی و ادرای

 

متراژ: 2000 مترمربع
خدمات: طراحی و اجرا
کارفرما: آقای نعمتی
محل اجرا: یوسف آباد خیابان فتحی شقاقی