مجتمع اداری و تجاری

 

متراژ: 5000 مترمربع
خدمات: نظارت
کارفرما: آقای کیخا
محل اجرا: خیابان ولیعصر ضلع جنوبی پارک ساعی