مجتمع مسکونی

 

متراژ: 5000 مترمربع
خدمات: نظارت
کارفرما: آقای نقی زاده
محل اجرا: وردآورد خیابان ولیعصر کوچه مریم