مجتمع مسکونی آتی شهر

 

متراژ: 40000 مترمربع
خدمات: نظارت عالیه
کارفرما: شرکت آتی ساز
محل اجرا: وردآورد روبروی مترو