مجتمع مسکونی

 

متراژ: 5000 مترمربع
خدمات: نظارت
کارفرما: آقای سلطانی
محل اجرا: خیابان خاوران خیابان بنی طبا