مجتمع تجاری پاسداران

 

متراژ: 4000 مترمربع
خدمات: نظارت
کارفرما: آقای روحانی
محل اجرا: پاسداران خیابان گلستان