مجتمع اداری و تجاری

 

متراژ: 27000 مترمربع
خدمات: نظارت
کارفرما: آقای کاردان
محل اجرا: خیابان بخارست خیابان پنجم