مجتمع مسکونی گلپاد

 

متراژ: 11000 مترمربع
خدمات: نظارت
کارفرما: آقای محسنیان
محل اجرا: الهیه خیابان گلپاد