موزه چهره های ماندگار

 

متراژ: 2000 مترمربع
خدمات: نظارت مقیم و عالیه
کارفرما: وزارت میراث فرهنگی و گردشگری
محل اجرا: کاخ سعد آباد