مجتمع مسکونی

 

متراژ: 5000 مترمربع
خدمات: طراحی و نظارت
کارفرما: آقای فرشیدفر
محل اجرا: ولنجک یاسمن پنجم