پایش سازه ای کاخ گلستان

 

متراژ: –
خدمات: طراحی و نظارت
کارفرما: وزارت میراث فرهنگی و گردشگری
محل اجرا: پانزده خرداد کاخ موزه ی گلستان