مجتمع مسکونی بهارستان

 

متراژ: 6000 مترمربع
خدمات: نظارت
کارفرما: آقای یاری
محل اجرا: خیابان ایران بهارستان