ملاقات و قرارداد

در اکثر پروژه ها ملاقات با کارفرمایان در قالب معرفی مجموعه و همچنین ارائه پتانسیل های آن در اولویت ما بوده و پس از جلب اعتماد آنها سعی می شود فرآیند پروژه تشریح گردد. در ادامه بسته به نوع پروژه از طریق مناقصه یا به صورت ارائه قیمت رقابتی قرارداد پروژه مطابق بخشنامه های رایج و با تیپ قراداد های مصوب داخلی مجموعه منعقد می گردد.