مطالعات اولیه و ایده پردازی

در تمام پروژه های حوزه ی خدمات دهی مجموعه ماندگار اعم از پروژه های طراحی، نظارت، اجرا، سرمایه گذاری، آموزش و املاک مدیران مجموعه سعی دارند زوایای مختلف پروژه را با توجه به نیازهای کارفرمای محترم و با اخذ نکته نظرات ایشان بررسی و پس از تطبیق آن با ضوابط و مقررات و قوانین رایج مربوطه، مطابق علم روز دنیا و نیازهای جامعه کنونی ایده های خود را به کارفرمایان ارائه دهند. پس از مشخص شدن طرح اولیه تیم مجرب پروژه اقدام به مطالعات اولیه و امکان سنجی پروژه می نماید تا طرح نهایی و جزئیات اجرایی پروژه مشخص شود.