ساخت و اجرا

پس از اتمام طراحی و کنترل های نهایی آن، تیم برآورد مجموعه اقدام به برآورد تمام جوانب پروژه و منابع مورد نیاز می نماید و بر اساس آن تیم برنامه ریزی با کمک مدیران پروژه اقدام به برنامه ریزی جهت اجرا می نماید و در ادامه مطابق اطلاعات کامل اولیه به دست آمده تیم ساخت مستقر و منطبق بر چک لیست های اجرا مراحل مختلف را اجرا می نماید که در طول مسیر واحد های Q_a و Q_c نیز به این اجرا نظارت کامل دارند.