طراحی و خلق

در ادامه ی فرآیند پروژه و پس از نهایی شدن مطالعات اولیه، متناسب با پروژه طراحی در فاز یک استارت و پس از اتمام فاز یک به مرحله ی فاز دو خواهد رسید که در همین راستا تیم طراحی این مجموعه از نرم افزار های مختلف بهره مند می شوند تا طرحی دقیق، کاربردی و منطبق با آیین نامه ها جهت بهره برداری و اجرا ارائه گردد.